BW press thumbnail.gif (5547 bytes)
The Performers

st brigit thumbnail.gif (5791 bytes)
About Brigit

 

www.barbarygrant.com

r Mo Bhidn (Irish) 
Crochfaidh m� se�lta 'gus gabhfaidh m� siar
�r� mo churraich�n �,
'S go ho�che Fh�ile Eoin n� thiocfaidh m� aniar,
�r� mo bh�id�n.

Curfa:
�r� mo churraich�n �,
�r� mo bh�id�n.
�r� mo churraich�n �,
�r� mo bh�id�n.

‘S nach bre� � mo bh�id�n a’ sn�mh ar an gcuan
�r� mo churraich�n �,
‘S na c�asla� � dtarraingt go l�idir ‘s go buan,
�r� mo bh�id�n.

‘S nach �achtach a’ l�imneach thar tonntrach �rd,
�r� mo churraich�n �,
‘S nach �atrom � iompar an�os thar an tr�,
�r� mo bh�id�n.

Brigit's Well
� 1997 Changeling Records

 

Click Here to Order Brigit's Well

BW CD red 2.jpg (14647 bytes)
Home | Calendar | Brigit's Well | Photos | Links | Store | Contact Me