BW press thumbnail.gif (5547 bytes)
The Performers

st brigit thumbnail.gif (5791 bytes)
About Brigit

 

www.barbarygrant.com

Bhr�d �g N� Mh�ille (Irish)
Is a Bhr�d �g N� Mh�ille, ‘s t� d’fh�g mo chro� cr�ite
T� arraingeacha ‘n bh�is ag gabh�il fr�d cheart-l�r mo chro�
T� na m�lte fear i ngr� le d’�adan ci�in n�ireach
Is go dtug t� barr bre�cht’ ar th�r Oirghiall m�’s f�or

N�l n� ar bith is �ille n�’n ghealach os cionn a’ ts�ile
N� bl�th b�n na n-�irn� bh�os a’ f�s ar an droighean
O si�d mar bh�os mo ghr�-sa, ‘na trills� le bre�chta
B�il�n meala na p�irte nach ndearn ariamh claon

Is tuirseach ‘s is br�nach a chaithims’ an Domhnach
Mo hata ‘n mo dhorn liom ‘s m� ag osna�l go trom
M� ‘g amharc ar na b�ithre a mb�nn ‘s mo ghr�’ gabh�il ann
‘Nois ag fear eile p�sta is mo h-och nach � ‘n fheall

Nach mise ‘t� th�os leis a’ ph�sadh seo ‘dh�anamh
‘S nach gcodla�m aon o�ch’ ach ag osna�l go trom
O n�r fh�gaidh m� ‘n saol seo go rabh m� ‘s mo ch�ad-searc
Ar an aon leabaidh s�nte ‘s mo l�mh faoi n-a cionn

Is buachaill deas �g m� ‘t� ag triall ‘un mo ph�sta
‘S n� buan i bhfad beo m� mur’ bhfaghaidh m� mo mhian
A chuisle is a st�ir�n, d�an r�idh ‘gus b� romham-sa
Cionn deireannach den Domhnach ar Bh�ithr�n Droim Sliabh

Brigit's Well
� 1997 Changeling Records

 

Click Here to Order Brigit's Well

BW CD red 2.jpg (14647 bytes)
Home | Calendar | Brigit's Well | Photos | Links | Store | Contact Me