BW press thumbnail.gif (5547 bytes)
The Performers

st brigit thumbnail.gif (5791 bytes)
About Brigit

 

www.barbarygrant.com

Fear a Bh�ta (Scots Gaelic) 
‘S tric mi seall tuinn on chnoc a’s airde,
Dh’fheuch am faic mi fear a bh�ta,
An tig thu’n diugh no’n tig thu ‘m maireach,
‘Smurtig thu idir gur truagh a tami.

Curfa:
Fhir a’ bh�ta na h�ro e�le,
Fhir a’ bh�ta na h�ro e�le,
Fhir a’ bh�ta na h�ro e�le,
Mo shoraidh slan leat’s gach ait’ an teid thu.

Tha mo chridhe-sa briste, bruite,
‘S tric na deoir a’ ruith o m’shuilean,
An tig thu’n nochd, no’m bi mo dhuil riut?
No’n duin mi’n dorus, le osna thursaich?

Brigit's Well
� 1997 Changeling Records

 

Click Here to Order Brigit's Well

BW CD red 2.jpg (14647 bytes)
Home | Calendar | Brigit's Well | Photos | Links | Store | Contact Me