�irigh 's Cuir Ort Do Chuid Eadaigh (Arise and Go Put On Your Clothes)

Irish Harp and Voice: Barbary
Pennywhistle: Paulette Gershen
Bodhran: Steve Forman

1. �irigh 's cuir ort do chuid �adaigh
Go mbearraidh m� f�in do ch�l
Go dt� muid 'soir easpag na h�irne
Go gceangaltar m� 'gus t�
Bh� gr� 's cion agam f�in ort
A chuid 'en tsaol, �alaigh liom
'S nach duine dona gan ch�ill
A scarfadh � ch�ile sinn

 

2. Cuirimse cro� ar a' ph�sadh
'S ar bhuachaill� �ga an tsaoil
N�rbh fhearr d�fa cail�n deas �g acu
N� bean agus punta� l�i
O�che mh�r fhada sa gheimhreadh
N�r dheas bheith 's�gradh l�i
'Bhfarras a' chailleach 'srannfa�
'S � 'tarraingt a' plaincead l�i

 

3. D� M�irt a rinneadh mo chleamhnas
Mo chreach 's m'amhgar g�ar
Ghlac mise comhairle mo mhuintir
'S pairt mh�r do m'aimhleas �

P�sadh mise gan amhras
Ar shamhailt do mhnaoi gan sc�imh
'S n�l aon chail�n d� gcasfa� sa ghleann damh
Nach rachainn 'un cainte l�i 

 

4. Nuair a th�imse 'un Aifrinn D� Domhnaigh
'S� fhiafra�os gach �igfhear daom
'Chormaic, an bhfuil tusa p�sta?
N� an air�onn t� an �ige 'cho�ch'?
'S� abraim is deirim f�in leofa
Go n'aireochainn go m�r fa-raor
'S an m�id agaibh at� gan p�sadh
Gur agaibh at� sp�rt an tsaoil

 

5. Ach gheobhaidh m� hata 'gus br�ga
Agus �ireochaidh m� �g arais
Agus rachaidh m� amach go Gleann Domhain
Sin an �it a bhfuil m�r�n ban
Go bhfaghaidh m� cail�n deas �g ann
A shi�las a' r�d go glan
'S n�rbh fhearr liomsa leis na mn� m�ra
N� cailleach Ghleann Domhain 's a ba
     IRELAND