Am Buachaille B�n (The Fair Shepherd)

Irish Harp and Voice: Barbary
Flute: Aimee Aul
Cello: Greg Adamson

Och ochan a R�gh, gur tinn an galair an gr�dh;

Chan eil neach air am bi nach saoil gur seachdain gach l�

Gun d'bhrist e mo chr�dh 's gun d'sgaoil e cuislean mo shl�int'

Bhith 'g amharc ad dh�idh, a gheug, a bhroillich ghil bh�in, ghil bh�in.

 

A bhuachaille bh�in, ma's �ill leat labhairt air th�s,

'S ann leat-sa gun d�il mo l�mh ma thig thu rium dl�th;

Is truagh mar a t� nach d'th�raidh mis' agus tu

Ann an eilean gun tr�igh, gun r�mh, gun choite, gun sti�ir, gun sti�ir.

 

Nam faiceadh tu geug 's i 'g �irigh, madainn chi�in che�

Le maise da r�ir n� ceudan mhealladh 'nan d�igh -

Gur binne do bheul na teudan fhidheall ri ce�l,

'S nach truagh leat mi 'd dh�idh leam fh�in air cnocan ri br�n, ri br�n.   SCOTLAND