A Neansa� Mh�le Gr� (Nancy, My Thousand Loves)

Irish Harp and Voice: Barbary
Fiddle: J'Anna Jacoby
Cello: Greg Adamson

1. A Neansa� mh�le gr�, a bhruinneall t� gan sm�l
Go bh�feice mise an t-�dh �gus an s�an ort
Ba ghile do dh� l�imh n� cur geal na tr�
N� an eala is � a� sn�mh ar an �irne
Is glaise liom do sh�il  n� braon beag den dr�cht
Is binne liomsa t� n� na t�ada�
Is mur n-�ala� tusa liomsa titfidh m� i leanndubh
�Gus cuirfear in san chill i do dh�idhiaid m�

2. Is iomai guth mn� a chluinimse ngach aird
Abhus agus taobh thall den �irne
Go Corcaigh na Gcuan is go B�al �tha na Slua
Is i Neansa� thug an bua ar a� m�id sin
A Mhuire �gus a Dhia, n�rbh aoibhinn deas �r saol
D� mbeinnse agus � le ch�ile
Tr�thn�na aoibhinn ci�in � mise �gus mo r�n
Ag cogarna�l ar uaigneas sl�ibhe

3. Beir litir uaimse suas, chuig Neansa� caoin na gcuach
Is aithris di gur buartha at� m�;
Aithris di ar�s nach gcodla�m f�in aon o�che
Le harraing at� tr� mo thaobh deas
Aithris d� s�il, aithris d� c�l
Aithris d� m�in mhaith ch�ille
Aithris d� ceann �s d� b�il�n at� binn
Gur ghiorraigh s� go cinnte mo laetha�    

IRELAND